Tầm nhìn

Củng cố và phát triển vai trò chủ đạo của một doanh nghiệp luôn nỗ lực hết mình vì sự phát triển chung của toàn xã hội.

Khẳng định đẳng cấp quốc tế của một doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực công nghệ thông tin.