Sứ mệnh

Xây dựng và vận hành cơ sở hạ tầng công nghệ thông tin  chất lượng cao phục vụ  cho lợi ích của quốc gia và toàn xã hội.

Thỏa mãn nhu cầu ngày càng cao và đa dạng của khách  hàng bằng những sản phẩm dịch vụ có giá trị thiết thực và  chất lượng tốt.

Đi đầu trong đổi mới, sáng tạo và ứng dụng công nghệ hiện đại.